ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016г. на фондация “Потока”

 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016г. 

на

ФОНДАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА

“ПОТОКА”

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Фондация „Потока“ е учредена в частна полза през 2015г с влязло в сила решение # 460 по ФД662/215 на СГС от 21.10. 2015г. През 2015г Фондацията не е извършвала дейност. Този доклад за дейността  се изготвя за първа поредна година и включва периода от 01. Януари 2016г. до 31 декември 2016г.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Фондация „Потока“, съгласно учредителния акт, си поставя за цел да насърчава, съдейства и работи за развитието на дейности, стимулиращи личностното развитие и психичното здраве във всички възрасти и през целия живот, в това число чрез средствата на танцовото изкуство и танцовата терапия.

За постигане на поставените цели Фондацията се стреми да развива следните дейности:

 • Продуцира, представя и разпространява съвременни танцови продукции в страната и чужбина с акцент върху дебютни български танцови спектакли, театрални постановки и пърформънси
 • Стимулира новаторски творчески търсения и изследователска дейност в областта на съвременните танцови техники и тяхното интегриране с телесно ориентирани психотерапевтични похвати
 • Работи за привличане на разнообразни аудитории и популяризиране на танца като експресивна техника
 • Развива програми за личностно развитие чрез средствата на психотерапията, културата, изкуството и художествено – творческите практики, в това число танцова терапия, предназначени за всички възрасти
 • Разработва и прилага програми за използване потенциала на танцовото изкуство за социално-образователни инициативи
 • Организира културно-образователни кампании, семинари, обучения, терапевтични групови практики, срещи, обмени, тематични фестивали, конференции, пленери, информационни кампании, публикации, прожекции и презентации и други събития в национален и международен мащаб
 • Интегрира използването на новите технологии в своите дейности
 • Осъществява контакти за размяна на опит със сродни организации в страната и в чужбина;
 • Структурира дейността си спрямо националните и европейски изисквания и стандарти и тяхната популяризация в практиката на фондацията.

За постигане на своите цели Фондацията може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде свързана с основните цели.

 

УПРАВЛЕНИЕ

Фондация „Потока“ се управлява от учредителя Деница Кирилова Илчева.

ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ

През изминалата 2016г. дейността на Фондация „Потока“ основно е включвала следните инициативи:

 • Организация на събитие за откриване на дейността на фондацията на 9ти май 2016. На събитието бяха представени различни форми на танцово и сценично изкуство, в това число танцова, музикална, художествена и театрална импровизация. Събитието бе със свободен вход.
 • Проведен е еднодневен тренинг по танцова импровизация през май 2016
 • Участие във Фестивала на Здравето (http://www.zdravei.org/festival-na-zdraveto/) през юни 2016 с провеждане на танцова практика
 • Стартиране на безплатната програма за личностно развитие „Творя Живота си“ – (http://potoka.bg/programa-az-tvorya-zhivota-si/)

ОБОБЩЕНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Фондацията не е имала разходи за възнагражения, тъй като не е бил наеман персонал. Използваните външни услуги са за поддържане на домейн и хостинг на сайта на Фондацията. Закупен е един лаптоп за реализиране на целите на Фондацията през периода. Заплатени са банкови такси за обслужване на разплащателната сметка на Фондацията. Общата сума на разходи възлиза на 567.75лв.

През 2016г. Фондация „Потока“ е получила пет дарения на обща стойност от 638лв., от които две дарения за 211лв без условие, едно дарение от 429лв за закупуването на лаптоп и две дарения на обща стойност от 105лв за провеждането на танцово събитие.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР
1 7 6 9 4 3 9 9 0

 

Наименование на разходите Код на реда Сума – лева
2016г. 2015г.
А б 1 2
I. Разходи за дейността      
А. Разходи за регламентирана дейност      
Дарения 65511    
Други разходи 65512    
Б. Административни разходи 65520 1  
Общо за група I 65500 1  
II. Финансови разходи      
Разходи за лихви

Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

Други разходи по финансови операции

65611

65612

65613

65614

   
Общо за група II 65600    
III. Извънредни разходи 65700    
IV. Загуба от стопанска дейност 65800    
V. Общо разходи 65900 1  
VI. Резултат 65950 0  
Всичко (Общо разходи + VI) 65990 1  

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА

 

Наименование на приходите Код на

реда

Сума – лева
2016г. 2015г.
А б 1 2
I. Приходи от дейността      
А. Приходи от регламентирана дейност      
Приходи от дарения под условие 66511    
Приходи от дарения без условие 66512 1  
Членски внос 66513    
Други приходи 66514    
Общо за група I 66500 1  
II. Финансови приходи      
Приходи от лихви 66611    
Приходи от съучастия 66612    
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 66613    
Положителни разлики от промяна на валутни курсове 66614    
Други приходи от финансови операции 66615    
Общо за група II 66600    
III. Извънредни приходи 66700    
IV. Печалба от стопанска дейност 66800    
V. Общо приходи 66900 1  
VI. Резултат 66950 0  
Всичко (Общо приходи + VI)   1  

 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР
1 7 6 9 4 3 9 9 0

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА (2)

                                                                                                           

 

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ 2016Г.

 

Раздел І. Административни разходи по видове (код на реда 65520, кол.1)                                                                                   (Левове)

Видове Код на реда Отчет за 2016
а б 1
Административни разходи 60000 1
Разходи за материали 60100  
Канцеларски материали 60110  
 Горива и смазочни материали 60120  
 Резервни части и окомплектовка 60130  
 Други 60140 1
Разходи за външни услуги 60200  
 в това число:    
 Застраховки 60210  
 от тях: социални застраховки 60211  
 Данъци и такси 60220  
 в т.ч. данък сгради и данък върху превозните средства 60221  
Платени суми по граждански договори и хонорари 60230  
Наеми 60240  
Съобщителни услуги 60250  
Нает транспорт 60260  
Осветление, отопление 60270  
Вода 60280  
Текущ ремонт 60290  
 в това число на:    
 Сгради 60291  
 Машини и оборудване 60292  
Рекламни дейности 60310  
Консултантски дейности 60320  
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330  
Разходи за заплати и други възнаграждения 60400  
Разходи за осигуровки и надбавки 60500  
Социални осигуровки 60510  
Здравни осигуровки 60520  
Надбавки 60530  
Фонд “Безработица” 60540  
Други 60550  
Други разходи 60600  
 Разходи за командировки    

 

Раздел II: Разбивка разходи за данъци и такси

 

 

Съставил:

Деница Илчева