ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016г. 

на

ФОНДАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА

"ПОТОКА”

  ВЪВЕДЕНИЕ Фондация „Потока“ е учредена в частна...