Подкрепи ме

Банкова сметка

Банка ДСК

BIC: STSABGSF

IBAN: BG85STSA93000023480126

Получател: Фондация Потока

Ако моят сайт Потока те вдъхновява, моля те, подкрепи ме! 

Средствата, които дариш ще бъдат използвани за реализирането на танцовия спектакъл “Рамката”, както и за други дейности на Фондация Потока.

Благодаря ти!

Адрес: град София
Булстат: 176943990
Управител: Деница Кирилова Илчева
e-mail: deni.iltcheva@potoka.bg
GSM за контакт: +359887544026

Фондация “Потока” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. Едноличен учредител и управител на фондацията е Деница Кирилова Илчева.

Фондация “Потока” си поставя за цел да насърчава, съдейства и работи за развитието на дейности, стимулиращи личностното развитие и психичното здраве във всички възрасти и през целия живот, в това число чрез средствата на танцовото изкуство и танцовата терапия.

  • За постигане на поставените цели Фондацията ще упражнява следната дейност:
  • Продуцира, представя и разпространява съвременни танцови продукции в страната и чужбина с акцент върху дебютни български танцови спектакли, театрални постановки и пърформънси;
  • Стимулира новаторски творчески търсения и изследователска дейност в областта на съвременните танцови техники и тяхното интегриране с телесно ориентирани психотерапевтични похвати;
  • Работи за привличане на разнообразни аудитории и популяризиране на танца като експресивна техника;
  • Развива програми за личностно развитие чрез средствата на психотерапията, културата, изкуството и художествено-творческите практики, в това число танцова терапия, предназначени за всички възрасти;
  • Разработва и прилага програми за използване потенциала на танцовото изкуство за социално-образователни инициативи;
  • Организира културно-образователни кампании, семинари, обучения, терапевтични групови практики, срещи, обмени, тематични фестивали, конференции, пленери, информационни кампании, публикации, прожекции, презентации и други събития в национален и международен мащаб;
  • За постигане на своите цели Фондацията може да извършва и допълнителна стопанска дейност.

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2016 на фондация “Потока”